Regulamin promocji „Mystery Wrap”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Mystery wrap” (Promocja).

1.2. Organizatorem Promocji jest NORMAN SOBCZYK – W GORĄCEJ WODZIE COMPANY, z siedzibą oś. Leśne 15B/48, 62-028 Koziegłowy; NIP: 7773366735 (zwany dalej „Organizatorem”).

1.3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

(1) Kliencie – dotyczy to osoby fizycznej dokonującej zakupu Produktów w sklepie internetowym www.niezle-ziolko.eu prowadzonym przez Organizatora.

(2) Mystery Wrap – dotyczy to Produktów (wyłącznie bletek) o łącznej wartości co najmniej 5,99zł lub 24,99zł brutto, liczonej według sugerowanej ceny detalicznej produktów wysłanych przez Organizatora na adres wskazany przez Klienta z dostawą zrealizowaną według wybranych stawek znajdujących się na stronie Sklepu.

(3) Sklepie – dotyczy to sklepu internetowego www.niezle-ziolko.eu.

1.4. Okres Promocji trwa do wyczerpania zapasów zgromadzonych przez Organizatora, które są przedmiotem promocji.

1.5. Promocja odbywa się i dotyczy zakupów produktów z nazwą „Mystery Wrap” dokonanych w sklepie internetowym www.niezle-ziolko.eu.

1.6. Promocja nie dotyczy osób fizycznych, nabywających Produkty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§2
ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

2.1. „Mystery Wrap” czyli losowe opakowanie bletek występuje w czterech rodzajach oraz dwóch wariantach cenowych: 5,99zł oraz 24,99zł.

2.2. Klient wybiera wariant „Mystery Wrap” dodając produkt do koszyka w Sklepie.

2.3. Koszt wysyłki pokrywa Klient według stawek wyznaczonych na stronie Sklepu.

2.4. Klient nie może spersonalizować „Mystery Wrap” poprzez podanie jakichkolwiek informacji w polu „uwagi do zamówienia” podczas składania zamówienia oraz nie ma wpływu na to jaki dokładnie produkt zostanie spakowany w jego zamówieniu.

§3

ZWROTY I REKLAMACJE

3.1. Zwrot produktu czyli zwrot „Mystery Wrap”, zakupionego podczas Akcji Promocyjnej, możliwy jest tylko wtedy gdy zwrot obejmuje całość zamówienia tj. wszystkie produkty, które wchodzą w skład „Mystery Wrap”.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu w sytuacji braku części produktów lub znacznego używania produktów które wchodziły w skład „Mystery Wrap”.

3.3. Zwrot „Mystery Wrap” odbywa się na podstawie Regulaminu sklepu.

3.4. Reklamacje odbywają się na podstawie Regulaminu sklepu.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.

4.2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.

4.3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane:

(1) W celu przeprowadzenia Promocji – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy.

(2) W celu obsługi i rozpatrzenia reklamacji związanych z przeprowadzeniem Promocji.

(3) W celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

4.4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych.

4.5. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klientów będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

4.6. Klientom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jako że dane Klientów przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – Klientom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyli administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klienci mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych.

4.7. Klientom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

4.8. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu uczestnictwa w Promocji.

4.9. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad promocji, postanowień jej Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

4.10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

4.11. Organizator może dokonać zmian Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany warunków handlowych w zakresie Promocji objętych niniejszym Regulaminem lub istotnych zmian organizacyjnych.

4.12. Klient oznajmia, że zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje regulamin tej promocji poprzez zamówienie jednego z produktów „Mystery Wrap”.

© 2022 Niezłe Ziółko

Jak wiadomo po każdym dobrym buszku trzeba zaspokoić głód w swoim brzuszku, dlatego stosujemy politykę prywatności. Czy pozwolisz, że poczęstujemy się Twoimi plikami cookie?